Preskočit na obsah

TZB produkt - AREÁL PREVÁDZKY TREBATICE

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Predkladaný zámer umiestnenie objektov navrhovaného areálu prevádzky spoločnosti TZB produkt, s.r.o. Sokolovce, ktorý je určený pre vytvorenie nových skladových, predajných a administratívnych priestorov, vrátane sociálnych priestorov pre návštevníkov a pracovníkov vrátane potrebného prevádzkového zázemia. Areál je umiestnený na nezastavanom pozemku, na hranici zastavaného územia obce Trebatice, ktoré je v rámci územného plánu obce určené pre priemysel, výrobu a sklady. Hlavný objekt tvorí skladová hala, určená pre skladovanie materiálu využívaného v oblasti technického zariadenia budov (TZB), hlavne vzduchotechniky (VZT). Halový objekt skladu má rozmery 14,870 x 36,230 m. Skladovú halu dopĺňa dvojpodlažná administratívna časť objektu, kde bude umiestnená vzorková predajňa, školiace a kancelárske priestory a sociálno-prevádzkové zázemie. Vlastné územie je ohraničené pozemnou komunikáciou – cestou II/499 (z južnej strany), ornou pôdou s poľnohospodárskym využitím (zo západnej a severnej strany) a prevádzkou autoservisu (smer východ). Novo navrhnutá investícia je v súlade s platným Územným plánom obce Trebatice, v znení Zmien a doplnkov č.2/2019 (schválené uznesením OZ obce Trebatice č. 83/10/2020).
 • Place of implementation: Trebatice (okres: Piešťany)
 • Competent authority: Okresný úrad Piešťany
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Krajinská cesta 5053/13, 92125 Piešťany
 • Proponent: TZB produkt, s.r.o., Hollého 296/18, 922 31 Sokolovce
 • Proponent´s identification number: 44588429
 • Permitting authority: Obec Trebatice,
  Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie
  Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  22.07.2021
  Preliminary environmental study worked out by Mgr. Peter Koška, Ing. Monika Rafaelisová, Peter Brezovan
  Text of the preliminary environmental study
  22.07.2021
  Decision before it enters into force
  07.03.2022
  Appeal/Decomposition against decision
  10.03.2022
  23.03.2022
  23.05.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  23.05.2022