Preskočit na obsah

Strážske - Inovácia a modernizácia mechanicko-chemicko-biologickej ČOV

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizacné siete 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Predmetom navrhovanej činnosti je inovácia existujúcej mechanicko-chemicko-biologickej čistiarne odpadových vôd (MCHB ČOV) v areáli Strážske priemyselný park tak, aby kvalita vypúšťanej odpadovej vody spĺňala kritéria pre vypúšťanie odpadových vôd do rieky Laborec.
 • Place of implementation: Voľa, Strážske (okres: Michalovce)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: ČOV Strážske s. r. o.
 • Proponent´s identification number: 54730627
 • Permitting authority: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice
  Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  08.08.2022
  Preliminary environmental study worked out by EKOCONSULT – enviro, a. s.
  Text of the preliminary environmental study
  26.07.2022
  26.07.2022

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  13.12.2022