X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu

Skládka Martin – Kalnô – Zmena nakladania s priesakovými kvapalinami

 • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou

Base information

 • Aim of the project: Účelom zmeny je odstránenie potreby vývozu priesakových kvapalín do ČOV a úprava priesakových kvapalín zavedením vhodného systému čistenia priamo v prevádzke skládky odpadov tak aby bolo možné výslednú vyčistenú vodu vypúšťať do recipientu potoka Krásny.
 • Place of implementation: Martin (okres: Martin)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin
 • Proponent´s identification number: 31578861
 • Permitting authority: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Notice of change of the proposed activity
  06.05.2016
  06.05.2016
  01.06.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  28.10.2016