Rýchlostná cesta R7 Mliečany - Dolný Bar

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 13.1 Dialnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Navrhovaná činnosť je novostavbou rýchlostnej cesty R7 s južným obchvatom mesta Dunajská Streda a obcí Povoda a Dolný Bar.
 • Place of implementation: Dunajská Streda, Dolný Štál, Dolný Bar, Povoda, Kútniky, Vrakúň, Kostolné Kračany (okres: Dunajská Streda)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35919001
 • Permitting authority: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, P.O. Box 100, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
 • Documents

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  02.11.2017
  Spracovateľ zámeru GEOCONSULT s.r.o.
  Text zámeru
  02.11.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  19.01.2018

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  15.08.2018
  Spracovateľ správy o hodnotení ENVICONSULT spol. s r.o.
  Text správy o hodnotení
  15.08.2018

  Verejné prerokovanie

  Zasadacka Obecného úradu Kostolné Kracany c. 149, dna 17.09.2018 o 16:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  20.02.2019
  Odvolanie/ rozklad proti záverečnému stanovisku
  28.03.2019