Rozšírenie zberu o nové katalógové čísla odpadov ZARIADENIE NA ZBER ODPADOV Bratislava – Nové Mesto, Stará Vajnorská 6

 • Act: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Base information

 • Aim of the project: Rozšírenie o ďalšie katalógové čísla odpadov, ktoré je potrebné doplniť z dôvodu, že počas prevádzky vznikla požiadavka na odber týchto odpadov od zákazníkov.
 • Place of implementation: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
 • Proponent´s identification number: 34115901
 • Permitting authority: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.