Preskočit na obsah

Rozšírenie ČOV Tomášov

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizacné siete
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie ČOV Tomášov. Účelom stavby je zväčšenie kapacity existujúcej ČOV vybudovaním tretej a štvrtej linky čistenia, aby sa mohlo prijímať zvýšené množstvo odpadových vôd po plánovanom dobudovaní (rozšírení) kanalizácie v obci a po realizovaní v obci Vlky, odkiaľ budú splaškové odpadové vody čerpané výtlakom na ČOV Tomášov. Časť odpadových vôd z obcí sa bude odvážať fekálnym vozom, pre tento účel sa vybuduje prijímacia stanica žumpových vôd. Vyčistené odpadové vody budú vypúšťané do recipientu – toku Malý Dunaj existujúcim potrubím, pri dodržaní povolených limitných parametrov. Odkanalizovaním susednej obce Vlky a pripojenie verejnej kanalizácie Vlky cez výtlačné potrubie na ČOV Tomášov sa zvýši počet ekvivalentných obyvateľov o ďalších cca 500 EO. Zvýšenie kapacity ČOV bude na 4500 EO.
 • Place of implementation: Tomášov (okres: Senec)
 • Competent authority: Okresný úrad Senec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hurbanova 21, 90301 Senec
 • Proponent: Ing. István Pomíchal PhD., starosta obce, Obec Tomášov, 1.mája č.5, 900 44 Tomášov
 • Proponent´s identification number: 00305120
 • Permitting authority: Okresný úrad Senec, Obec Tomášov
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  06.04.2022
  Notice of change of the proposed activity
  06.04.2022
  06.04.2022
  20.06.2022
  Decision before it enters into force
  01.07.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  03.08.2022