Preskočit na obsah

Rezidencie Bôrik

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: kompletná prestavba jestvujúceho administratívneho objektu tzv. VÚRAL ako samostatného prevádzkového celku na polyfunkčný objekt, s priestormi pre bývanie, kancelárie, resp. drobné obchodné prevádzky.
 • Place of implementation: Žilina (okres: Žilina)
 • Competent authority: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Proponent: TnC VI, s.r.o., Poštová 1, 010 08 Žilina
 • Proponent´s identification number: 53830148
 • Permitting authority: mesto Žilina
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  25.01.2023
  Preliminary environmental study worked out by ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
  Text of the preliminary environmental study
  25.01.2023