Preskočit na obsah

Rezidencia Dúbravka - Hanulova a BD Hanulova 5/D

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie nového bytového súboru doplneného plochami občianskej vybavenosti s vlastným zázemím za účelom reprofilácie riešeného územia s využitím jeho funkčného potenciálu v zmysle územného plánu dotknutého sídla. Realizáciou navrhovaného investičného zámeru dôjde v dotknutej mestskej časti k rozšíreniu ponuky priestorov pre bývanie s plochami občianskej vybavenosti pre širšie vrstvy obyvateľstva a k skultúrneniu lokality.
 • Place of implementation: Bratislava - Dúbravka (okres: Bratislava IV)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: Ing. Peter Králik, s. r. o., Rostovská 42, 831 06 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 47550767
 • Permitting authority: MČ Bratislava - Dúbravka (stavebný úrad)
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  19.04.2022
  Preliminary environmental study worked out by EKOJET, s. r. o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  19.04.2022
  19.04.2022
  01.08.2022
  Decision before it enters into force
  03.02.2023