REZIDENCIA BOTTOVA

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Navrhovaná činnosť predstavuje stavbu a prevádzku polyfunkčného objektu s podzemnou parkovacou garážou a príslušnou občianskou a technickou vybavenosťou s potrebným počtom parkovacích miest. Dominantnou funkciou objektu je bývanie, ďalšími funkciami sú ubytovanie a obchod. Polyfunkčný objekt je koncipovaný ako dvojica osovo súmerných hmôt prepojených podzemnými parkovacími podlažiami. Prízemie objektu je riešené s umiestnením prevádzok občianskej vybavenosti. Zvyšný pozemok bude otvorený verejnosti a neoplotený, tak aby sa zapojil do organizmu mesta, dotvorený atraktívnymi sadovými úpravami verejnej zelene a drobnou architektúrou.
 • Place of implementation: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: Development 5, s.r.o., Eurovea Central 2, Pribinova 6, 811 09 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 43837671
 • Permitting authority: MÚ MČ BA - Staré Mesto, OÚBA
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  19.12.2017
  Text of the preliminary environmental study
  19.12.2017
  12.02.2018
  Decision before it enters into force
  07.05.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  12.06.2018