Preskočit na obsah

Revitalizácia sídliska Ružinov Ostredky - Bratislava

 • Legislation: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je modernizácia časti sídliskového celku „Ostredky" v Mestskej časti Bratislava - Ružinov, ktorá spočíva v návrhu na zlepšenie existujúcej dopravnej situácie, statickej dopravy v dotknutom území a v návrhu jeho urbanisticko-architektonického dotvorenia umiestnením nových bytových a polyfunkčných domov, vytvorením námestia, doplnenia parku a obohatenie územia o kultúrny objekt.
 • Place of implementation: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: RISTON, s.r.o., Trnavská 70, 821 02 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 44715366
 • Permitting authority: MČ Bratislava Ružinov
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  02.12.2013
  Preliminary environmental study worked out by ARTPLAN spol. s r.o. - Ing. Oľga Szabóová
  Text of the preliminary environmental study
  27.11.2013

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  11.02.2014