Preskočit na obsah

Rekreačno-športový areál

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 14.5 Športové a rekreacné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách c. 1 – 4 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je v riešenom území vybudovať rekreačno-športový areál, ktorého súčasťou bude polyfunkčný objekt s wellness a fitness, rekreačné chaty a športové plochy, ktoré budú slúžiť pre obyvateľov blízkeho aj vzdialenejšieho okolia. Účelom riešeného územia je využiť funkčný potenciál riešeného územia a jeho okolia v zmysle regulatívov územného plánu dotknutého sídla. Navrhovaná investičná činnosť prináša do regiónu nové plochy občianskej vybavenosti pre voľnočasové aktivity.
 • Place of implementation: Kráľová pri Senci (okres: Senec)
 • Competent authority: Okresný úrad Senec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hurbanova 21, 90301 Senec
 • Proponent: Zuzana Rapantová, r. Stančeková, Kpt. Jána Rašu 1879/29, 841 01 Bratislava
 • Proponent´s identification number:
 • Permitting authority: Okresný úrad Senec, Obec Kráľová pri Senci
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  03.03.2021
  Preliminary environmental study worked out by EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  22.12.2020
  22.12.2020
  22.12.2020
  22.12.2020
  22.12.2020
  22.12.2020
  20.04.2021
  20.04.2021
  Decision before it enters into force
  17.05.2021