Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja - zmena

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Aktualizácia RIÚS vyplýva z uskutočnenej revízie IROP, schválenej monitorovacím výborom pre IROP, zo zosúladenia jednotlivých častí RIÚS Košického kraja a IÚS UMR Košice s materiálmi schválenými na 4. a 5. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre IROP, najmä kritérií pre výber projektov a zosúladenia niektorých častí oboch dokumentov s obsahom výziev na jednotlivé špecifické ciele v prioritných osiach IROP. Aktualizácia RIUS zahŕňa niekoľko konkrétnych zmien a úprav zhrnutých v 15 bodoch, ktoré sú uvedené v oznámení o zmene strategického dokumentu.
 • Place of implementation: Košický Kraj (okres: -)
 • Competent authority: OkÚ Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Procurer: Košický samosprávny kraj
 • Procurer´s identification number: 35541016
 • Approving authority: MPRV SR
 • Documents

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  23.01.2018
  Oznámenie
  23.01.2018
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  17.04.2018
  Text strategického dokumentu
  23.01.2018
  23.01.2018
  06.02.2018