Preskočit na obsah

PROJEKT HÁJPARK KUTLÍKOVA

 • Legislation: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Vybudovanie bytového domu s malou polyfunkciou v časti parteru a objektu spoločenskej sály s možnosťou parkovania v podzemnej garáži s prislúchajúcimi prvkami dopravnej a technickej infraštruktúry a plochami zelene.
 • Place of implementation: Bratislava - Petržalka (okres: Bratislava V)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: Imagine Development, s.r.o, Kutlíkova 13, 851 02 Braitslava
 • Proponent´s identification number: 36651231
 • Permitting authority: MČ Bratislava Petržalka, OÚ BA oddelenie ochrany prírody a vybr. zložiek ŽP
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  17.06.2014
  Preliminary environmental study worked out by EKOJET, s.r.o, Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  17.06.2014
  17.06.2014
  17.06.2014
  17.06.2014
  17.06.2014
  17.06.2014
  Právoplatné rozhodnutie
  24.07.2014