Preskočit na obsah

Prevádzkové objekty A+B, Panónska ulica, Bratislava 5

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zmena účelu využitia navrhovanej polyfunkčnej budovy. Zmenšujú sa plochy administratívy a pridáva sa občianska vybavenosť na prízemí a prechodné ubytovanie – apartmány/ateliéry a časť ubytovania na horných podlažiach. Vzhľadom na zvyšujúce sa potreby statickej dopravy (počet parkovacích státí) sa pridáva budove jedno podzemné podlažie. Z pôvodného počtu 3 je navrhovaný počet podzemných podlaží 4. Celkovo bolo v pôvodnom projekte 326 parkovacích státí, teraz je navrhnutých spolu 451 parkovacích státí, pričom v podzemných podlažiach je situovaných 428 miest a 23 je umiestnených pred budovou pri obslužnej komunikácii na teréne (nad stropom suterénu objektu). Mení sa tiež spôsob odvedenia vôd z povrchového odtoku do vsaku.
 • Place of implementation: Bratislava - Petržalka (okres: Bratislava V)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: Lotus design, s.r.o., Schengenská 46/B, 851 10 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 46770950
 • Permitting authority: OUBA, MČ BA - Petržalka
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  20.12.2017
  Notice of change of the proposed activity
  20.12.2017
  12.02.2018
  12.02.2018
  Decision before it enters into force
  16.04.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  22.05.2018