Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko

 • Act: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.16 Diaľkové plynovody s potrubím so svetlosťou alebo s tlakom
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Navrhovaná činnosť výstavby vysokotlakového prepojovacieho plynovodu DN 1000 Poľsko - Slovensko zabezpečí prepojenie sústavy vysokotlakových plynovodov dopravujúcich zemný plyn exportovaný prevažne z Ruskej federácie cez územie Ukrajiny do európskych štátov územím Slovenska so sústavou plynovodov v Poľskej republike.
 • Place of implementation: Humenné, Michajlov, Hostovice, Budkovce, Kapušianske Kľačany, Veľké Kapušany, Chlmec, Zbojné, Stretavka, Žbince, Pavlovce nad Uhom, Staré, Zemplínska Široká, Moravany, Oreské, Šamudovce, Jenkovce, Choňkovce, Vrbnica, Beňatina, Sliepkovce, Kochanovce, Hankovce, Lekárovce, Hažín nad Cirochou, Orechová, Ruský Hrabovec, Nižná Jablonka, Koškovce, Koňuš, Jabloň, Vojany, Stakčín, Inovce, Kolonica, Drahňov, Priekopa, Zbudské Dlhé, Pichne, Čierne Pole, Petrovce nad Laborcom, Lackovce, Sejkov, Čukalovce, Lastomír, Lesné, Palota, Snina, Vojnatina, Stretava, Zbudza, Tibava, Šmigovec, Dúbrava, Krišovská Liesková, Michalovce, Nacina Ves, Nižné Nemecké, Pčoliné, Ptičie, Suché, Veľopolie, Pozdišovce, Výrava, Bežovce, Ladomirov, Záhor, Ľubiša, Svetlice, Laškovce, Vyšná Jablonka, Palín, Udavské, Pinkovce (okresy: Humenné, Snina, Michalovce, Medzilaborce, Sobrance)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35910712
 • Permitting authority: určená dotknutá obec
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.