Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.16 Diaľkové plynovody s potrubím so svetlosťou alebo s tlakom
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Navrhovaná činnosť výstavby vysokotlakového prepojovacieho plynovodu DN 1000 Poľsko - Slovensko zabezpečí prepojenie sústavy vysokotlakových plynovodov dopravujúcich zemný plyn exportovaný prevažne z Ruskej federácie cez územie Ukrajiny do európskych štátov územím Slovenska so sústavou plynovodov v Poľskej republike.
 • Place of implementation: Humenné, Michajlov, Hostovice, Budkovce, Kapušianske Kľačany, Veľké Kapušany, Chlmec, Zbojné, Stretavka, Žbince, Pavlovce nad Uhom, Staré, Zemplínska Široká, Moravany, Oreské, Šamudovce, Jenkovce, Choňkovce, Vrbnica, Beňatina, Sliepkovce, Kochanovce, Hankovce, Lekárovce, Hažín nad Cirochou, Orechová, Ruský Hrabovec, Nižná Jablonka, Koškovce, Koňuš, Jabloň, Vojany, Stakčín, Inovce, Kolonica, Drahňov, Priekopa, Zbudské Dlhé, Pichne, Čierne Pole, Petrovce nad Laborcom, Lackovce, Sejkov, Čukalovce, Lastomír, Lesné, Palota, Snina, Vojnatina, Stretava, Zbudza, Tibava, Šmigovec, Dúbrava, Krišovská Liesková, Michalovce, Nacina Ves, Nižné Nemecké, Pčoliné, Ptičie, Suché, Veľopolie, Pozdišovce, Výrava, Bežovce, Ladomirov, Záhor, Ľubiša, Svetlice, Laškovce, Vyšná Jablonka, Palín, Udavské, Pinkovce (okresy: Humenné, Snina, Michalovce, Medzilaborce, Sobrance)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35910712
 • Permitting authority: určená dotknutá obec
 • Documents

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  28.10.2014
  Spracovateľ zámeru Oil Gas Projekt s.r.o, Karpatská 15, 058 01 Poprad
  Text zámeru
  28.10.2014
  24.11.2014

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  16.12.2014

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení ENVICONSULT spol. s r.o.
  Text správy o hodnotení
  07.08.2015
  07.08.2015
  07.08.2015
  07.08.2015
  07.08.2015
  07.08.2015
  07.08.2015
  07.08.2015
  22.09.2015

  Verejné prerokovanie

  1. Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 1. posch. c. dverí 11, 7. 9. 2015 12:30, 2. MKS Michalovce, Nám. osloboditelov 25., 9. 9. 2015 o 13:00, 3. MÚ Humenné, Kukorelliho 34, 7.9.2015 o 16:00, 4. MÚ Velké Kapušany, Sídlisko L.N.Tolstého 1 09.09.2015 o 16:00

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  27.01.2016