Polyfunkčný súbor NEW STEIN v Bratislave

 • Act: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Výstavba obytného súboru s obchodnými a administratívnymi priestormi.
 • Place of implementation: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Ateliér Ivan KUBÍK, Bezručova 6, 811 09 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 47237899
 • Permitting authority: MČ Bratislava Staré Mesto
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.