Polyfunkčný súbor NEW STEIN v Bratislave

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Výstavba obytného súboru s obchodnými a administratívnymi priestormi.
 • Place of implementation: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Ateliér Ivan KUBÍK, Bezručova 6, 811 09 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 47237899
 • Permitting authority: MČ Bratislava Staré Mesto
 • Documents

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  28.06.2013
  Spracovateľ zámeru ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica
  Text zámeru
  25.06.2013

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  16.08.2013

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica
  Text správy o hodnotení
  04.10.2013
  04.10.2013

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  28.01.2014