Preskočit na obsah

Polyfunkčný súbor Agátová

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba polyfunkčných bytových domov a hotela spolu s plochami základnej občianskej vybavenosti, s príslušným parkovaním a plochami udržiavanej zelene s cieľom využiť funkčný potenciál dotknutého územia.
 • Place of implementation: Bratislava - Dúbravka (okres: Bratislava IV)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 31355161
 • Permitting authority: Stavebný úrad, Miestny úrad MČ Bratislava – Dúbravka
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  22.02.2022
  Preliminary environmental study worked out by EKOJET , s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  29.09.2021
  29.09.2021
  Decision before it enters into force
  01.07.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  15.08.2022