Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Polyfunkčný komplex Nová Devínska

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie nového polyfunkčného komplexu s vlastným zázemím s novými plochami zelene za účelom reprofilácie riešeného územia s využitím jeho funkčného potenciálu v zmysle územného plánu dotknutého sídla. Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde v dotknutej mestskej časti k rozšíreniu ponuky priestorov pre bývanie, prechodné ubytovanie doplnené o plochy občianskej vybavenosti a administratívy pre širšie vrstvy obyvateľstva.
 • Place of implementation: Bratislava - Devínska Nová Ves (okres: Bratislava IV)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: ISPK s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 46813250
 • Permitting authority: Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 49
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  09.05.2023
  Preliminary environmental study worked out by EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  09.05.2023
  09.05.2023