Polyfunkčný komplex „Nová Cvernovka“ Century Residence

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Predmetom tohto Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je 1. etapa, samostatné bytové domy – objekt A, B, C a objekt P – parkovací objekt.
 • Place of implementation: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: FINEP Jégého alej a.s., Plynárenská 2/A, 821 09 Bratislava, v zastúpení spracovateľa CREATIVE, spol. s r.o., Bernolákova 72, P.O. Box 31, 902 01 Pezinok
 • Proponent´s identification number: 43866778
 • Permitting authority: Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava
 • Documents

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.