Preskočit na obsah

Polyfunkčný komplex ISTER TOWER

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie nového polyfunkčného komplexu pre širšie vrstvy obyvateľstva s vlastným zázemím za účelom reprofilácie riešeného územia s využitím jeho funkčného potenciálu v zmysle regulatívov územného plánu dotknutého sídla a požiadaviek územného plánu zóny Chalupkova.
 • Place of implementation: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: The Galata Group s.r.o. Pribinova 26, 811 09 Bratislava, zastúpená EKOJET s.r.o. Tehelná 19, 831 03 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 50206192
 • Permitting authority: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  05.12.2017
  Preliminary environmental study worked out by EKOJET s.r.o.
  Text of the preliminary environmental study
  05.12.2017
  Appeal/Decomposition against decision
  03.05.2019

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  14.02.2018

  Environmental Impact Statement

  Informácia o správe o hodnotení
  11.04.2018
  Elaborator of Environmental Impact Statement EKOJET s.r.o.
  Text of Environmental Impact Statement
  11.04.2018

  Public hearing

  Magistrát. hl. m. Bratislavy, Primaciálne nm. 1, dna 10.05.2018 o 16:30

  Final record

  Final record before it enters into force
  27.11.2018
  Appeal/Decomposition against final record
  15.01.2019
  26.04.2019
  Legitimate Final record
  26.04.2019