Polyfunkčný komplex CPR, blok CPR-B a polyfunkčný blok CPR-C

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Navrhovanou činnosťou je stavba a prevádzka polyfunkčného komplexu na Dvořákovom nábreží v Bratislave v bezprostrednej blízkosti rieky Dunaj.
 • Place of implementation: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: WOAL, s.r.o., Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35910755
 • Permitting authority: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Documents

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  17.08.2017
  Spracovateľ zámeru IVASO, s.r.o. Pezinok
  Text zámeru
  17.08.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  15.12.2017

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  02.08.2018
  Spracovateľ správy o hodnotení IVASO, s.r.o. Pezinok
  Text správy o hodnotení
  02.08.2018

  Verejné prerokovanie

  Magistrát HM SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, miestnost c. 107, dna 06.09.2018 o 16:30

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  18.10.2019