Preskočit na obsah

Polyfunkčný komplex CPR, blok CPR-B a polyfunkčný blok CPR-C

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Navrhovanou činnosťou je stavba a prevádzka polyfunkčného komplexu na Dvořákovom nábreží v Bratislave v bezprostrednej blízkosti rieky Dunaj.
 • Place of implementation: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: WOAL, s.r.o., Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35910755
 • Permitting authority: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  17.08.2017
  Preliminary environmental study worked out by IVASO, s.r.o. Pezinok
  Text of the preliminary environmental study
  17.08.2017

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  15.12.2017

  Environmental Impact Statement

  Informácia o správe o hodnotení
  02.08.2018
  Elaborator of Environmental Impact Statement IVASO, s.r.o. Pezinok
  Text of Environmental Impact Statement
  02.08.2018

  Public hearing

  Magistrát HM SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, miestnost c. 107, dna 06.09.2018 o 16:30

  Final record

  Final record before it enters into force
  18.10.2019
  Appeal/Decomposition against final record
  29.01.2020
  30.03.2020
  Legitimate Final record
  18.05.2020