Preskočit na obsah

Polyfunkčný komplex Čerešne 5

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie nového polyfunkčného komplexu za účelom využitia riešeného územia s využitím jeho funkčného potenciálu v zmysle regulatívov územného plánu dotknutého sídla a s cieľom dotvárať už existujúcu, či súčasne realizovanú zástavbu predchádzajúcich etáp bytových domov s vplyvom na riešené územie. Realizáciou tejto navrhovanej činnosti by malo dôjsť podľa navrhovateľa k rozšíreniu ponuky priestorov pre bývanie v mestskej časti Bratislava – Dúbravka pre širšie vrstvy obyvateľstva a vytvoreniu atraktívneho a príjemného priestoru pre budúcich obyvateľov a návštevníkov spomínanej lokality.
 • Place of implementation: Bratislava - Dúbravka (okres: Bratislava IV)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: J&P, s.r.o., Šoltésovej 12, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
 • Proponent´s identification number: 35841109
 • Permitting authority: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

  Stavebný úrad mestskej časti Bratislava – Dúbravka. Žatevná 2, 844 02 Bratislava
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  19.09.2022
  Preliminary environmental study worked out by EKOJET, s.r.o. Tehelná 19 831 03 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  19.09.2022
  19.09.2022

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  21.12.2022