Preskočit na obsah

Polyfunkčný komplex BKD Demänová

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Účelom zmeny navrhovanej činnosti je zmena dispozično-funkčného riešenia navrhovaného polyfunkčného komplexu, pričom dôjde k zmene celkového počtu bytov (+17), odstráni sa objekt penziónu a pribudne kotolňa. Zmena ďalej spočíva v rozdielnej bilancii statickej dopravy, pričom celkovo dochádza k zníženiu počtu parkovacích stojísk z pôvodných 497 PM na 452 PM. Navrhovaná zmena nemení pôvodnú funkciu navrhovaného objektu ani funkčný profil daného územia v zmysle regulatívov územného plánu dotknutého sídla. Prevládajúcou funkciou bude aj naďalej funkcia bývania s príslušnými parkovacími miestami, plochami zelene a prvkami občianskej vybavenosti.
 • Place of implementation: Liptovský Mikuláš (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Competent authority: Okresný úrad Liptovský Mikuláš
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • Proponent: TATRA SPC8, s.r.o
 • Proponent´s identification number: 44544863
 • Permitting authority: Mesto Liptovský Mikuláš
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  17.01.2022
  Notice of change of the proposed activity
  17.01.2022
  Decision before it enters into force
  19.04.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  24.05.2022

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien