Polyfunkčné centrum - Einsteinova

 • Act: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Výstavba súboru pozemných stavieb - administratívno-prevádzkových a obytných objektov s príslušnou technickou vybavenosťou s potrebným počtom parkovacích miest.
 • Place of implementation: Bratislava - Petržalka (okres: Bratislava V)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: SPV74, a.s., Štefanovičová 12, 811 04 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 45897271
 • Permitting authority: Mestská časť Bratislava - Petržalka, OÚ BA - ŠVS
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.