Preskočit na obsah

Polyfunkčná budova

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie polyfunkčného objektu združujúceho rôzne funkcie. Využitie objektu je plánované na administratívne účely, kde sa účel každého podlažia navrhuje na základe požiadaviek navrhovateľa. Pre potreby budovy sú plánované školiace a prezentačné miestnosti spolu so zasadacími miestnosťami. V rámci ďalšieho využitia objektu sa v budove navrhuje aj kantína spolu s kaviarňou slúžiaca ako stravovacie zariadenie pre zamestnancov a návštevníkov budovy. Dôraz sa v rámci návrhu kladie aj na voľnočasové aktivity. Z toho dôvodu je na prízemí navrhnuté menšie fitness centrum s potrebným zázemím. V neposlednom rade je v objekte navrhnutá škôlka s prislúchajúcimi vonkajšími priestormi ihriska, ktorú môžu využívať napr. zamestnanci pracujúci v objekte.
 • Place of implementation: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: KAPPA TRADE, spol. s r.o., Prievozská 38 821 05 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 31367577
 • Permitting authority: Okresný úrad Bratislava
  Mestská časť Bratislava - Ružinov
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  22.09.2021
  Preliminary environmental study worked out by EKOCONSULT-enviro, a.s.
  Text of the preliminary environmental study
  22.09.2021
  21.12.2021
  21.12.2021
  Decision before it enters into force
  04.05.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  30.06.2022