Preskočit na obsah

Polyfunčný súbor BCT 1, Bytové domy

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Vybudovanie 3 polyfunkčných bytových domov so spoločnou podzemnou garážov.
 • Place of implementation: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: YIT SLOVAKIA a.s., Račianska 153/A, 831 54 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35718625
 • Permitting authority: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
  MČ Bratislava – Ružinov, stavebný úrad, Mierová 21, 827 05 Bratislava
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by VALERON Enviro Consulting s.r.o.
  Text of the preliminary environmental study
  28.03.2018
  26.06.2018
  29.06.2018
  06.09.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  02.11.2018