Preskočit na obsah

POC - OUTDOOR FAMILY PARK

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 14.2 Zjazdové trate, bežecké trate, lyžiarske vleky, skokanské mostíky, lanovky a ostatné zariadenia 14.4 Tematické parky 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Predmetom zámeru je vybudovanie areálu pre voľnočasové aktivity športovo-rekreačného a výchovnovzdelávacieho charakteru pre organizované skupiny, využívajúce ubytovacie kapacity v okolí navrhovanej činnosti, a pre ostatných návštevníkov rekreačnej oblasti pri Počúvadlianskom jazere. Územie bude mať prvky tematického areálu s prierezovým sezónnym využitím. POC - OUTDOOR FAMILY PARK sa navrhuje na pozemkoch s parcelnými číslami C-KN 6329/2, 6387/5, 6387/6, 6387/7, 6387/9, 6387/10, 6387/11, 6387/12, 6387/13, 6329/1 mimo zastavaného územia v katastrálnom území Banská Štiavnica. Zámer navrhovanej činnosti je predkladaný na posúdenie v dvoch variantných riešeniach: Navrhovaný variant č.1 – predstavuje vybudovanie lyžiarskej zjazdovej trate vrátane areálu s bobovou dráhou a atrakciou zlaňovania v korunách stromov vo výmere záberu lesných pozemkov 252 000 m2. Navrhovaný variant č.2 – predstavuje vybudovanie lyžiarskej zjazdovej trate bez bobovej dráhy a atrakcie zlaňovania v korunách stromov vo výmere záberu lesných pozemkov 134 000 m2.
 • Place of implementation: Počúvadlo (okres: Banská Štiavnica)
 • Competent authority: Okresný úrad Banská Štiavnica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Križovatka 4, 96901 Banská Štiavnica
 • Proponent: TIDLY SLOVAKIA, a.s., Dolná 5, Banská Štiavnica 969 01
 • Proponent´s identification number: 35976161
 • Permitting authority: Okresný úrad Banská Štiavnica, Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica
  Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  19.07.2021
  Preliminary environmental study worked out by RK & eco s.r.o., M. Waltariho 7, Piešťany 921 01
  Text of the preliminary environmental study
  19.07.2021
  19.07.2021