Oznámemie o zmene navrhovanej činnosti - "SHOPPING PARK Michalovce - rozšírenie parkoviska"

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom zmeny navrhovanej činnosti t. j. rozšírenia parkovacích stojísk v rámci III. etapy výstavby parkovísk"Shopping park" na ul. Sobraneckej v Michalovciach je povinnosť investora splniť aktuálne normatívne predpisy pre statickú dopravu a vybudovať príslušné kapacity parkovacích stojísk, vzhľadom na plošné rozsah predajno-odbytových a výstavných plôch, realizovaných v rámci areálu SHOPPING PARK Michalovce.
 • Place of implementation: Michalovce (okres: Michalovce)
 • Competent authority: Okresný úrad Michalovce
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Slobody 1, 07101 Michalovce
 • Proponent: ICED s.r.o.
 • Proponent´s identification number: 44028741
 • Permitting authority: OU MI OSZP
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  29.09.2020
  Preliminary environmental study worked out by Ing. Radoslav Harbuľák
  Text of the preliminary environmental study
  29.09.2020
  29.09.2020
  29.09.2020
  29.09.2020