Preskočit na obsah

Orešianky 2.0

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Vybudovanie nového obytného súboru s plochami občianskej vybavenosti a súvisiacim zázemím so zeleňou a oddychovými plochami s detskými ihriskami v rozvojovej lokalite Záhorská Bystrica – Podkerepušky za účelom reprofilácie riešeného územia s využitím jeho funkčného potenciálu v zmysle územného plánu dotknutého sídla. Realizáciou obytného súboru dôjde k rozšíreniu ponuky priestorov pre bývanie s občianskou vybavenosťou v dotknutej mestskej časti pre širšie vrstvy obyvateľstva.
 • Place of implementation: Bratislava - Záhorská Bystrica (okres: Bratislava IV)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: FM – Reality, s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 51881667
 • Permitting authority: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica
  Okresný úrad Bratislava
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  06.09.2022
  Preliminary environmental study worked out by EKOJET, s.r.o., priemyselná a krajinná ekológia, Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  06.09.2022
  21.11.2022
  15.03.2023
  Decision before it enters into force
  19.04.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  25.05.2023