OBYTNÝ SÚBOR SLNEČNÝ VRCH I, BRATISLAVA – DEVÍNSKA NOVÁ VES

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Zmena navrhovanej činnosti spočíva v dispozičných zmenách a počte jednotlivých objektov, v zmene počtu parkovacích stojísk a v zmene výmery celkovej úžitkovej plochy a jej jednotlivých funkcií, ako aj v logickom a vecnom členení obytného súboru na jednotlivé časti ako samostatné celky v území.
 • Place of implementation: Bratislava - Devínska Nová Ves (okres: Bratislava IV)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Slnečný vrch, s.r.o., Račianska 69, 831 02 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 48232980
 • Permitting authority: Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 49
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Documents

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  15.03.2019
  Text oznámenia o zmene
  15.03.2019
  15.03.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  09.09.2019