Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

OBYTNÝ SÚBOR OREŠIANKY - ZÁHORSKÁ BYSTRICA

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Výstavba dopravnej a technickej infraštruktúry pre následnú výstavbu súboru rodinných domov vrátane plôch verejnej zelene v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.
 • Place of implementation: Bratislava - Záhorská Bystrica (okres: Bratislava IV)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: FM - Reality, s. r. o., Dvořákovo nábrežie 7529/4B, 811 02 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 51881667
 • Permitting authority: OU BA, MC BA - ZB
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  05.06.2020
  09.06.2020
  Preliminary environmental study worked out by FM - Reality, s. r. o., Dvořákovo nábrežie 7529/4B, 811 02 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  05.06.2020
  05.06.2020
  28.10.2020
  Decision before it enters into force
  28.12.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  12.02.2021