Obytný súbor NT3, Košice

 • Act: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Výstavba obytnej zóny, ktorú tvorí 5 bytových domov a 2 samostatné objekty občianskej vybavenosti, 153 garážových státí a 168 parkovacích miest v priestore pred obytnými objektmi.
 • Place of implementation: Košice - Západ (okres: Košice II)
 • Competent authority: Okresný úrad Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Proponent: eMeM, spol. s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35833084
 • Permitting authority: Stavebný úrad Mesto Košice - pracovisko Košice - Západ,Magistrát mesta Košice - ref. špeciálneho stav. úradu pre miestne a účelové komunikácie,
  OkÚ Košice - odbor SOŽP
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.