Obytný súbor Grand Koliba

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Zmeny počtu parkovacích miest, počtu a dispozičného riešenia bytov..
 • Place of implementation: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: GRAND KOLIBA, s.r.o.
 • Proponent´s identification number: 47530561
 • Permitting authority: MC BA NM
 • Documents

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.