Preskočit na obsah

Obytný súbor Dúbrawa Hrubá lúka

 • Legislation: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Vybudovanie osem nových bytových domov so 7.NP, pričom 1.NP bude slúžiť ako vstupné a parkovacie podlažie, ďalších 6 podlaží bude určených pre bytové jednotky (222 b.j. pre cca 521 obyvateľov). V areáli obytného súboru sa počíta aj s umiestnením dvojpodlažného objektu detského centra, prislúchajúcich parkovacích stojísk a nových plôch zelene.
 • Place of implementation: Bratislava - Dúbravka (okres: Bratislava IV)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: M S arch, s.r.o., Bartókova 1, 811 02 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 36812919
 • Permitting authority: MČ Bratislava - Dúbravka
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  03.10.2014
  Preliminary environmental study worked out by EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  03.10.2014
  03.10.2014
  03.10.2014
  03.10.2014
  Právoplatné rozhodnutie
  19.11.2014