Preskočit na obsah

Obytný komplex Laurin dvor

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie nového obytného komplexu so súvisiacou dopravnou a technickou infraštruktúrou a plochami zelene za účelom využitia funkčného potenciálu pozemku v zmysle územného plánu dotknutého sídla. Realizáciou navrhovaného investičného zámeru dôjde v dotknutej mestskej časti k rozšíreniu ponuky priestorov pre bývanie pre širšie vrstvy obyvateľstva.
 • Place of implementation: Bratislava - Podunajské Biskupice (okres: Bratislava II)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: LeiLa, s.r.o., Baštová 3, 811 03 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 36654400
 • Permitting authority: OÚ BA, MČ BA PODUNAJSKÉ BISKUPICE
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  15.02.2022
  Preliminary environmental study worked out by EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  15.02.2022
  26.05.2022
  Decision before it enters into force
  30.06.2022