Obytná skupina Mikov dvor - parkovacie plochy

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: dostavba parkovacích miest zo súčasných 99 stojísk na celkový počet 150 stojísk
 • Place of implementation: Nitra (okres: Nitra)
 • Competent authority: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Proponent: Green Avenue, s.r.o., Mikovíniho 10, 917 01 Trnava
 • Proponent´s identification number: 52243206
 • Permitting authority: OU NR, Mesto Nitra
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  30.09.2020
  Preliminary environmental study worked out by JS-ENVI, s.r.o., Sv. Gorazda č. 667, 951 31 Močenok
  Text of the preliminary environmental study
  30.09.2020
  30.09.2020
  30.09.2020