Preskočit na obsah

Obytná a polyfunkčná mestská štvrť Párovské lúky Nitra, lokalita Párovské lúky - Mlynárce I., 1.etapa

  • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Activity: 10.6 Cistiarne odpadových vôd a kanalizacné siete 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
  • Povinné hodnotenie

Base information