Obchodné centrum ShopBox Herlianska cesta, Košice

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Obchodný park - centrum služieb pre verejnosť
 • Place of implementation: Košice - Košická Nová Ves (okres: Košice III)
 • Competent authority: Okresný úrad Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Proponent: i2f, s.r.o., Opatovská cesta 10, 040 01 Košice
 • Proponent´s identification number: 47088613
 • Permitting authority: Stavebný úrad Mesto Košice - pracovisko Východ
 • Documents

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.