Preskočit na obsah

Nový Istropolis

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Navrhovaná činnosť predstavuje stavbu a prevádzku viacúčelového súboru pozostávajúceho z kultúrno-spoločenského centra, dvoch obytných budov, troch administratívnych budov a kongresového hotela s potrebným množstvom podzemných parkovacích miest pre obsluhu celej stavby. V rámci komplexu s vyváženou funkciou kultúry, bývania a administratívy sú navrhované i obchodné priestory, najmä v parteri budov, prechodné ubytovanie, podzemná garáž a verejné priestranstvá. Neoddeliteľnou súčasťou návrhu nového viacúčelového súboru sú vysoko exponované verejné priestranstvá.
 • Place of implementation: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Trnavské Mýto, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 50259547
 • Permitting authority: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  03.12.2020
  Preliminary environmental study worked out by IVASO, s. r. o., Pezinok
  Text of the preliminary environmental study
  03.12.2020
  03.12.2020

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  03.05.2021