Preskočit na obsah

Nová úpravňa vody a MČOV

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 5.4 Priemyselné prevádzky na výrobu a) buničiny (celulózy) z dreva alebo podobných vláknitých materiálov, b) papiera a lepenky s výrobnou kapacitou
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je: • inštalácia novej technológie pre úpravňu vody (vodáreň), ktorá bude zabezpečovať prívod vody z jestvujúceho odberného objektu riečnej vody pre výrobný proces prevádzky a požiarny rozvod v celom areáli; • vybudovanie nového vodovodného potrubia od čerpacej stanice do priestorov malej čistiarne odpadových vôd (ďalej len „MČOV“), kde bude nová vodáreň umiestnená; • vybudovanie novej zásobnej nádrže pri MČOV na vodu s objemom cca 1500 m3, odkiaľ bude čerpadlami zásobovať rozvody technologickej a požiarnej vody, pričom zo zásobného objemu 1500 m3 bude pre prevádzku využívaných 1200 m3 a 300 m3 bude slúžiť pre požiarne účely; • inštalácia nového systému mikroflotácie pre čistenie odpadových vôd do MČOV a odvod do verejnej kanalizácie.
 • Place of implementation: Žilina (okres: Žilina)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
 • Proponent´s identification number: 36381306
 • Permitting authority: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Notice of change of the proposed activity
  20.02.2023
  20.02.2023
  Decision before it enters into force
  12.04.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  16.05.2023