Nová skládka odpadov, Rajec - Šuja

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Activity: 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpecný s kapacitou
  • Zistovacie konanie

Base information