Preskočit na obsah

Nová Matadorka - Revitalizácia areálu závodu MATADOR

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba a prevádzka bytových domov, administratívnych budov, hotela, zariadenie domova sociálnych služieb, základnej školy, revitalizácia komína umiestneného v severozápadnej časti navrhovanej činnosti a rekonštrukcia a nadstavba haly (multifunkčný komplex so športovým centrom) a prevádzok obchodnej občianskej vybavenosti v parteri objektov.
 • Place of implementation: Bratislava - Petržalka (okres: Bratislava V)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: OXIO s. r. o., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 52845761
 • Permitting authority: Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  08.07.2022
  Preliminary environmental study worked out by VALERON Enviro Consulting, s. r. o., Stará Vajnorská 8, 831 06 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  08.07.2022
  08.07.2022

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  11.05.2023