Preskočit na obsah

Nízkouhlíková stratégia pre územie VSP Južný Gemer

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Povinnosť vypracovať strategické dokumenty týkajúce sa zmierňovania zmeny klímy bola transformovaná do práva Európskej únie, konkrétne do Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy č. 2018/1999 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, prijatom v roku 2018. Podľa článku 15 tohto Nariadenia majú členské štáty povinnosť predložiť dlhodobú stratégiu znižovania emisií do 1. januára 2020. Ďalšie medzinárodné záväzky Slovenskej republiky sú dané podpísaním Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a Parížskej dohody o zmene klímy z roku 2015. Slovenská republika sa v programovom vyhlásení Vlády SR na obdobie 2016 – 2020 zaviazala vypracovať „Nízkouhlíkovú stratégiu do roku 2050“. Jej ciele podmienili tvorbu regionálnych a lokálnych stratégií, ktoré majú zabezpečiť plnenie cieľov na úrovni regiónov, miest a obcí. Nízkouhlíková stratégia (ďalej NUS) pre územie VSP Južný Gemer je dlhodobý strategický dokument s dosahom na územie 15 obcí. NUS pre územia VSP Južný Gemer podlieha posudzovaniu vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Place of implementation: Kráľ, Kesovce, Lenka, Abovce, Chanava, Vlkyňa, Lenartovce, Číž, Štrkovec, Hubovo, Rumince, Neporadza, Riečka, Stránska, Včelince (okres: Rimavská Sobota)
 • Competent authority: Okresný úrad Rimavská Sobota
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hostinského 4, 97901 Rimavská Sobota
 • Procurer: Centrum udržateľnej energetiky Rimavská Sobota, n.o., Daxnerova 508/33, 979 01 Rimavská Sobota
 • Procurer´s identification number: 52291383
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  14.05.2021
  14.05.2021
  Notice
  14.05.2021
  Decision from screening procedure
  11.06.2021
  Text of Strategy document
  14.05.2021