Preskočit na obsah

Národný futbalový štadión Bratislava

 • Legislation: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: V rámci zmeny budú v riešenom území umiestnené objekty zabezpečujúce hlavnú a doplnkovú funkciu športového komplexu pozostávajúce z hlavného objektu NFŠ, tvoreného podzemnou a nadzemnou časťou (SO02 NFŠ - suterén, SO03 NFŠ - štadión) a z objektov s doplnkovými funkciami viažucich sa na funkciu NFŠ (SO04 NFŠ - zariadenie viažuce sa na funkciu, SO05 NFŠ - nákupná pasáž a prechodné ubytovanie - maloobchodné zariadenia viažuce sa na funkciu a služobné byty a malé ubytovacie zariadenia cestovného ruchu).
 • Place of implementation: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Národný futbalový štadión, a.s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 36664197
 • Permitting authority: MČ Bratislava Nové Mesto
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Notice of change of the proposed activity
  15.05.2012
  DUR
  15.05.2012
  Statement
  09.05.2012