Moldava nad Bodvou - Ochrana intravilánu mesta

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Projekt rieši protipovodňovú ochranu - zvýšenie prietočnej kapacity toku Bodva v úseku intravilánu mesta Moldava nad Bodvou.
 • Place of implementation: Moldava nad Bodvou, Debraď (okres: Košice - okolie)
 • Competent authority: Okresný úrad Košice - okolie Okresný úrad Košice - okolie
 • Proponent: Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska č. 14, 041 59 Košice
 • Proponent´s identification number: 36022047
 • Permitting authority: Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej vodnej správy, Hroncova č. 13, 041 70 Košice
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.