Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 13.3 Výstavba železnicných dráh nadzemných a podzemných 13.4 Železnicné stanice, terminály a) osobné b) zmiešané (nákladné + osobné) c) zriadovacie d) nákladné, prekladiská kombinovanej dopravy e) kontajnerové prekladiská f) pohranicné prechodové 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železnicných mostov 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom hodnotenej činnosti je modernizácia železničnej trate Žilina – Košice v úseku Liptovský Mikuláš – Poprad - Tatry (mimo), 5. etapa, ktorý zahŕňa traťový úsek Liptovský Hrádok - Palúdza (Liptovský Mikuláš) v sžkm 243,179 – 263,476 (nžkm 240,100 – 258,650). Hlavným účelom stavby je modernizácia technickej infraštruktúry železničnej trate pre dosiahnutie európskych parametrov podľa medzinárodných dohôd AGC (Európska dohoda o medzinárodných žel. magistrálach, 1985) a AGTC (Európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy, 1993) a národného rozvojového dokumentu „Dlhodobý program rozvoja železničných ciest“ (schválený uznesením vlády SR č. 166/93 a aktualizovaný uznesením vlády SR č. 686/97). Dokument ako jednu z priorít označuje modernizáciu európskeho koridoru č. V. (v úseku vetvy A Bratislava – Žilina – Čierna nad Tisou), ktorého súčasťou je práve hodnotený úsek trate.
 • Place of implementation: Liptovský Hrádok, Uhorská Ves, Podtureň, Závažná Poruba, Liptovská Porúbka, Galovany, Liptovský Ján, Liptovský Mikuláš (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Competent authority: Okresný úrad Liptovský Mikuláš
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • Proponent: Železnice Slovneskej republiky, Bratislava
 • Proponent´s identification number: 31364501
 • Permitting authority: dotknuté obce, OU-LM-OCDaPK, OU-LM-OSZP, MDV SR
 • Documents

  State Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Elaborator of Preliminary Environmental Study REMING CONSULT, Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3
  Text of Preliminary Environmental Study
  25.07.2018
  Stay of proceedings
  31.08.2018
  Decision before it enters into force
  29.10.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  06.12.2018

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  20.11.2018

  Environmental Impact Statement

  Informácia o správe o hodnotení
  15.05.2019
  Elaborator of Environmental Impact Statement REMING consult, a.s., Bratislava
  Text of Environmental Impact Statement
  15.05.2019

  Public hearing

  Obec Uhorská Ves, Obecný úrad, Uhorská Ves 53, zasadačka ObÚ 12.06.2019 o 17:00
  Obec Podtureň, Kultúrny dom, Hlavná 27/59, Podtureň 11.06.2019 o 17:00
  Obec Liptovský Ján, Kultúrne a informačné centrum, Ul. Jána Čajaka 132/8, Liptovský Ján 12.06.2019 o 15:00
  Mesto Liptovský Hrádok a Obec Liptovská Porúbka, Mestský úrad L., Hrádok, Hviezdoslavova 170, zasadačka na 3. NP 13.06.2019 o 15:00
  Obec Závažná Poruba, Obecný úrad, Hlavná 135, Závažná Poruba, veľká zasadačka na 1.NP 13.06.2019 o 17:30
  Mesto Liptovský Mikuláš a Obec Galovany, Mestský úrad L. Mikuláš, Štúrova 1989/41, veľká zasadačka na prízemí 19.06.2019 o 15:00