Modernizácia pracieho procesu v Mondi SCP a.s. Ružomberok

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 5.4 Priemyselné prevádzky na výrobu a) buniciny (celulózy) z dreva alebo podobných vláknitých materiálov, b) papiera a lepenky s výrobnou kapacitou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom zmeny navrhovanej činnosti je modernizácia pracieho procesu na vláknitej linke súvisiaca aj s dosiahnutím jeho vyššej efektivity, ktorá súčasne bude dávať možnosť väčšej flexibility v použití pomocných chemikálií.
 • Place of implementation: Ružomberok (okres: Ružomberok)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
 • Proponent´s identification number: 31637051
 • Permitting authority: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina
 • Documents

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  06.02.2019
  Text oznámenia o zmene
  06.02.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  25.06.2019
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  03.07.2019