Preskočit na obsah

Mobilný odlučovač ropných látok

  • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Activity: 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
  • Povinné hodnotenie

Base information