Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Predmetom navrhovanej činnosti je prevádzka mobilného zariadenia na zhodnocovanie ostatných stavebných odpadov, a to cestná fréza BOOMAG BM 600/15-2 s max. kapacitou 178,5 t/h.
 • Place of implementation: Prešov (okres: Prešov)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov
 • Proponent´s identification number: 37936859
 • Permitting authority: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  11.07.2023
  Preliminary environmental study worked out by Ing. Andrea Kiernoszová - ENVIRO-KIERNOSZOVA, s. r. o., Adlerova 22, 040 22 Košice
  Text of the preliminary environmental study
  11.07.2023

  Scope of Assessment

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  19.09.2023

  Public hearing

  Mestský úrad Prešov, Ul. Jarková č. 24, 3. posch. (miestnosť č. 403) 18.10.2023 o 14:00