Mobilné drviace jednotky TEREX PEGSTON XA400 a TEREX PEGSTON 1000 SR

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Prevádzkovanie mobilných zariadení na zhodnocovanie stavebných odpadov. Maximálna kapacita zariadenia TEREX PEGSON XA400 je 250 t/h a 500 000 t/rok a TEREX PEGSON 1000 SR 150 t/h a 300 000 t/rok.
 • Place of implementation: Likavka (okres: Ružomberok)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: VÁHOSTAV - SK, a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 31356648
 • Permitting authority: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Documents

  State Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  07.11.2018
  Elaborator of Preliminary Environmental Study ENVICONSULT spol. s r. o.
  Text of Preliminary Environmental Study
  07.11.2018

  Scope of Assessment

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  21.02.2019

  Public hearing

  v Hasicskej zbrojnici Likavka, dna 27.03.2019 o 16:30

  Final record

  Final record before it enters into force
  18.09.2019
  Legitimate Final record
  24.10.2019